Pracodawca

Jako przedsiębiorca – pracodawca, zapewne niemal codziennie napotykasz na kwestie dotyczące prawa pracy. Mogę wspierać Cię we wszystkich obszarach z zakresu prawa pracy udzielając praktycznych porad lub podejmować odpowiednie kroki prawne.

 • Negocjacje i spory sądowe
  • Wspieram moich Klientów we wszelkich sporach z aktualnymi lub byłymi pracownikami w sprawach dotyczących m.in. roszczeń pracowniczych wynikających z rozwiązywania umów o pracę, mobbingu, dyskryminacji, nierównego traktowania, wypadków przy pracy, zwolnień (indywidualnych i grupowych), w sporach ze związkami zawodowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub Państwową Inspekcją Pracy.
 • Zatrudnianie pracowników
  • Doradzam w wyborze odpowiedniej formy zatrudnienia dla pracowników naszych Klientów (umowa o pracę, umowa zlecenia, kontrakt menedżerski). Negocjuję i przygotowuję kompletną dokumentację związaną z warunkami zatrudnienia (np. umowy o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy, klauzule poufności, umowy o powierzeniu mienia).
 • Zwalnianie pracowników, restrukturyzacja
  • Przygotowuję kompletną dokumentację związaną z wypowiedzeniem umów o pracę: oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia – tzw. „dyscyplinarki”, porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę, kompleksową dokumentację dotyczącą zwolnień grupowych, przejścia zakładu pracy, outsourcingu. Wspieram moich Klientów w przypadkach tzw. “trudnych zwolnień” pracowników wyższego szczebla lub pracowników chronionych. Opracowuję plany działania zmniejszające ryzyko sporu sądowego, wspieram w negocjacjach. Reprezentuję Klientów w sądzie.
 • Praca tymczasowa
  • Doradzam w zakresie korzystania z pracowników tymczasowych, opiniuję i przygotowuję umowy z agencjami pracy tymczasowej.
 • Dyskryminacja, nierówne traktowanie, mobbing, ochrona dóbr osobistych
  • Wspieram w sytuacjach kryzysowych, przy wprowadzaniu polityk antymobbingowych i antydyskryminacyjnych. Prowadzę szkolenia obejmujące tematykę dyskryminacji, nierównego traktowania, mobbingu.
 • Bieżące doradztwo w ramach HR
  • Doradzam w kwestiach dotyczących czasu pracy, nadgodzin, organizacji pracy, absencji pracowników, urlopów, odpowiedzialności dyscyplinarnej, wypadków przy pracy.
 • Dokumentacja z zakresu HR
  • Opiniuję i przygotowuję regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy premiowania, regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, procedury, kodeksy oraz polityki wewnętrzne dotyczące monitoringu pracowników, korzystania z mienia służbowego itp.
 • Dane osobowe i ochrona prywatności
  • Doradzam w zakresie ochrony danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy, przeprowadzam audyty zgodności zasad przetwarzania danych osobowych z RODO. Wspieram w opracowaniu procedur i dokumentów dotyczących zasad korzystania przez pracowników z internetu, poczty elektronicznej i mediów społecznościowych w pracy.
 • Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników za granicę
  • Doradzam w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce, a także delegowania pracowników do pracy za granicę. Pomagam w spełnieniu związanych z tym formalności.
 • Audyty i raporty due diligence
  • Sprawdzam, czy regulacje wewnętrzne i funkcjonujące praktyki są zgodne z prawem pracy. Wskazuję obszary mogące generować ryzyka i niezbędne zmiany.
 • Wsparcie podczas kontroli ZUS, PIP, UODO
  • Wspieram w czasie kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 • Formalności
  • Wspieram w wypełnianiu wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem pracowników np. zgłoszeniami do ZUS, uzyskiwaniem zezwoleń na pracę, zezwoleń na pobyt itp.

Chcesz porozmawiać o współpracy?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez Irenę Pacholewską-Urgacz prowadzącą działalność pod firmą Law First Irena Pacholewska-Urgacz Kancelaria Radcy Prawnego, do celów związanych z realizacją zgłoszenia zgodnie z Polityką prywatności. Zdaję sobie sprawę, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do skontaktowania się ze mną.