POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies („Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.lawfirst.pl.

2. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności wyrażasz zgodę na zasady przetwarzania swoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony www.lawfist.pl opisane w niniejszym dokumencie.

§ 2
Definicje

Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności mowa o:

Administratorze – rozumie się przez to administratora danych osobowych, którym jest Irena Pacholewska-Urgacz prowadząca działalność pod firmą Law First Irena Pacholewska-Urgacz Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Sosnowcu, ul. Szeroki Łan 7, NIP: 676229380, www.lawfirst.pl;

Stronie – rozumie się przez to stronę internetową działającą pod adresem: www.lawfirst.pl;

Użytkowniku – rozumie się przez to każdy podmiot przebywający na Stronie i korzystający z niej.

§ 3
Zasady przetwarzania Danych Osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO.

2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w następujących celach i na nastepujących podstawach:

(a) w celu wyceny usługi lub wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy);

(b) w celu kontaktu z Użytkownikiem, dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi, dla celów statystycznych i analitycznych związanych z badaniem ruchu internetowego na Stronie, dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi na Stronie oraz ulepszaniem jej i świadczonych przez Administratora usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora);

(c) w celu odpowiedzi na zgłoszenie dokonane za pomocą formularza kontaktowego lub zamieszczania komentarzy Użytkownika na Stronie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika).

Dane osobowe są przetwarzane również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być podmioty współpracujące z Administratorem takie jak dostawcy usług IT, księgowych, marketingowych, biegli rewidenci, audytorzy, prawnicy, a także organy administracji publicznej lub organy wymiaru sprawiedliwości. Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO.

4. W ramach przetwarzania danych osobowych w celach statystycznych Administrator może wykorzystywać narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na Stronie, np. Google Analytics.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić kontakt Administratora z Użytkownikiem lub wykonanie usługi.

6. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Administratora przez czas niezbędny do realizacji poszczególnych usług lub celów oraz do czasu:

(a) upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych;
(b) upływu terminów przedawnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
(c) skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych;
(d) cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody.

7. Administrator Danych Osobowych nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników.

8. Dane osobowe Użytkowników nie są przedmiotem zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.

§ 4
Prawa Użytkowników

1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu a także prawo do przeniesienia danych.

2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. W zakresie dotyczącym danych przetwarzanych na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

4. W przypadku pytań lub w celu realizacji swoich praw dotyczących danych osobowych należy przesłać żądanie na adres e-mail Administratora: kancelaria@lawfirst.pl.

§ 5
Wykorzystanie plików cookies

1. Administrator za pośrednictwem Strony wykorzystuje pliki cookies.

2. Pliki cookies (ang. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

(a) dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji jej korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Strony na urządzeniu Użytkownika, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji;

(b) tworzenia statystyk, które wspierają obserwację korzystania ze Strony przez Użytkowników, co wpływa na ulepszenie jej struktury i treści.

4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies):

(a) cookies „sesyjne” – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania;

(b) cookies „stałe” – pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Strony mogą być stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

(a) niezbędne, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony;

(b) służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

(c) wydajnościowe, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony;

(d) funkcjonalne, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony.

8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Na Stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.
2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani z wyprzedzeniem na stronie głównej Strony.
3. Pytania, uwagi i prośby związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy wysyłać drogą e-mailową na adres: kancelaria@lawfirst.pl.